Inžinierstvo a poradenstvo

Inžinierstvo a poradenstvo

Koncept

Myslíme na riešenia!

Sme presvedčení, že spracovanie odpadu je neoddeliteľne spojené s ochranou životného prostredia, efektívnym využívaním zdrojov a hospodárením s energiou. Preto je potrebné podrobne analyzovať a naplánovať celkové procesy, a tak realizovať efektívne a udržateľné celkové riešenie. S nárokom na vedúce postavenie v riešení v oblasti biologického spracovania odpadu vás sprevádzame od prijatia odpadu až po recykláciu vyrobených produktov. Naše dlhoročné skúsenosti spolu s príslušnými znalosťami nám umožňujú individuálne riešiť každú výzvu. Vytvorme spolu koncept, ktorý vám bude skutočne vyhovovať!

Školenie obsluhy

Ponúkame potrebné školenia pre obsluhu našich systémov. Na požiadanie ju ponúkame aj priamo vo vašom zariadení.

Či už v otvorených a jednoduchých systémoch, alebo v komplikovaných uzavretých procesoch podporovaných IT – ukážeme vám a vašim ľuďom, čo je dôležité.

Radi spolu s vami vypracujeme program školenia pre váš tím.

Školenie obsluhy

Monitorovanie závodu

Ako externý monitorovací orgán ponúkame našim zákazníkom kompletné monitorovanie zariadení, pokiaľ ide o prevádzku zariadení, kvalitu výrobkov a emisie zariadení. Výsledkom je, že spolu s našimi zákazníkmi vypracovávame stratégie zlepšovania, plány prevádzky a údržby, ako aj stratégie školenia prevádzkového personálu.

Monitorovanie závodu

Výskum a vývoj

Investícia do inovatívnej sily budúcnosti!

Výskum a vývoj pre nás znamenajú investíciu do našej budúcnosti, do vašej budúcnosti a do budúcnosti ďalších generácií. Vďaka vlastnému výskumu a vývoju, ktorý je vysoko nad priemerom odvetvia, pokračujeme v každodennom vývoji využívania organických surovín. Naše odborné znalosti podporuje aj nespočetné množstvo výskumných projektov, ktoré nerealizujeme nezávisle, ale na ktorých sa podieľame na základe zmluvy s našimi zákazníkmi. Možnosť pracovať v špecifickom prostredí biologického spracovania odpadu na celom svete zvyšuje povrch, obzor a zabraňuje nám v selektívnom videní. Pod heslom „Výskum je náskok“ ponúkame naše inovácie nielen ako súčasť našich vlastných výrobkov, ale toto know-how poskytujeme aj našim zákazníkom.

Výskum a vývoj

Povolenie

V závislosti od národných požiadaviek v oblasti odpadového hospodárstva, stavebných predpisov a riadenia emisií sa pri úspešnom schvaľovaní stavebného projektu stretávame s rôznymi výzvami.

Podporujeme našich zákazníkov technickým know-how a skúsenosťami, aby sa ich schvaľovacia fáza zbytočne nepredlžovala a aby dodatočné požiadavky, ktoré nie sú nevyhnutné, systém zbytočne nepredražovali.

Povolenie

Štúdia uskutočniteľnosti

Aby o úspechu vášho podnikania nerozhodovali šťastie, náhoda a špekulácie.

Štúdie uskutočniteľnosti sa zameriavajú na budúcnosť s cieľom predpovedať úspech (alebo neúspech) projektu. Hodnotenie projektu je tým presnejšie, čím presnejšie sú znalosti hraničných podmienok, dát a faktov. Nie všetky faktory sú však vždy presne známe a musia sa odhadnúť. Kvalita štúdie uskutočniteľnosti závisí od skúseností projektanta. Veľký počet už vykonaných štúdií, dlhoročné skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva a neustály kontakt so zákazníkmi a prevádzkovateľmi zariadení nám umožňujú vniesť tieto odborné znalosti do vašej štúdie uskutočniteľnosti. To nám pomáha použiť správne údaje na posúdenie, a tým vám poskytuje presné informácie o uskutočniteľnosti projektu v mimoriadne skorom štádiu. Čo najskôr zistíte, či má zmysel v projekte pokračovať, alebo by bolo lepšie investovať svoj čas na inej činnosti.

Štúdia uskutočniteľnosti

Plánovanie

Všetko z jedného zdroja – redukované rozhrania ušetria bolesti hlavy, sprostredkovateľa a niekedy aj psychiatra!

Váš projekt sprevádzame už od prvého konceptu a štúdie uskutočniteľnosti. Technické prekážky pri schvaľovaní sa odstraňujú prostredníctvom projektovania a predkladania plánov, na stavebné práce dozeráme my a uvedenie zariadenia do prevádzky vykonávame my. Pre nás to znamená aj to, že venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby bol klient vždy zapojený do procesu, aby sa mohli zohľadniť akékoľvek želania. Radi spolupracujeme aj s vaším oddelením plánovania okolia pri vypracovaní vášho projektu a podporíme vás našimi dlhoročnými skúsenosťami s technológiou kompostovania.

Riadenie ovzdušia

Riadenie emisií sa v súčasnosti stáva čoraz väčšou prioritou. Je dôležité poznať emisie z procesov, aby bolo možné realizovať úspešné koncepty odpadového vzduchu. Na jednej strane je potrebné splniť právne a technické požiadavky, ale na druhej strane sa investičné a prevádzkové náklady nesmú vymknúť spod kontroly. Na kontrolu emisií odpadových plynov používame širokú škálu technológií, od biofiltračných systémov až po čističky odpadových plynov a membránové systémy.

Riadenie toku materiálov

Aby bolo možné správne elektronicky zmapovať vlastný závod, musí byť najprv známa cesta materiálu cez dodávku, skladovanie, spracovanie a predaj. Priradenie dodaných položiek do správnych skladov, interných trás a rezervácií je základným predpokladom pre sledovateľnosť tokov materiálov a vytvorenie ich analýzy. Našou úlohou je analyzovať váš závod so všetkými materiálovými tokmi s cieľom vytvoriť elektronický obraz vášho závodu, ktorý bude čo najefektívnejší a najjednoduchší.

Technický koncept

Pri návrhu našich technológií sa vždy snažíme vytvoriť čo najmenej rozhraní a vyžadovať čo najmenej profesií. Snažíme sa obmedziť časť, ktorá sa má vykonať na stavenisku, na bežné stavebné činnosti. Technologicky relevantnú časť stavebnej konštrukcie dodávame ako hotový výrobok na stavenisko a môže ju inštalovať miestny stavebný personál.

Zabezpečenie kvality

Používajte správne systémy zabezpečenia kvality!

Zvýšené legislatívne požiadavky, hygienické predpisy, kontroling atď. kladú na systémy zabezpečenia kvality stále komplikovanejšie požiadavky. V praxi sa často ukazuje, že v oblasti odpadového hospodárstva sa vedie dvojitá a trojitá dokumentácia, investuje sa veľa času a peňazí, a pritom sa vytvára len nedostatočná evidencia. Správne využívanie dostupných systémov, ich dopĺňanie, vyhýbanie sa duplicitným systémom, úspora času a v konečnom dôsledku aj peňazí – to je motto našej poradenskej práce. Aby ste vy, vaši zamestnanci a tiež kontrolné orgány legislatívy mohli opäť pokojne spať.

Zabezpečenie kvality