Plyny pri kompostovaní

Kompostovanie – živý proces!

Kompostovanie je aeróbny proces (s kyslíkom), preto je dobre vetrané kompostovisko predpokladom funkčného rozkladu. Dobré informácie o procese aeróbnej degradácie sa získavajú

z merania obsahu oxidu uhličitého (CO2) a kyslíka (O2) v kompostovisku, pretože kyslík spotrebovávajú mikroorganizmy za vzniku oxidu uhličitého počas procesu rozkladu.

Merač plynov vznikajúcich pri kompostovaní

Najmä v prípade nevetraných kompostovísk je meranie plynov vznikajúcich pri kompostovaní dôležité, aby sa zabezpečil dostatočný prísun kyslíka a aby bolo možné lepšie naplánovať čas otáčania. Pri dýchaní mikroorganizmov sa spotrebováva kyslík a vzniká oxid uhličitý. Ak obsah kyslíka klesne príliš nízko, proces sa môže zvrátiť. Okrem vysokých emisií zápachu vznikajú aj klimaticky relevantné plyny, ako napr. metán.

S naším elektronickým meračom plynov vznikajúcich pri kompostovaní získate ako obsluha rýchly prehľad o aktuálnych podmienkach procesu. Prístroj meria až sedem rôznych plynov súčasne, ľahko sa ovláda a vyžaduje len miernu údržbu.

Štandardne je náš merač plynov vznikajúcich pri kompostovaní vybavený tromi meracími senzormi na meranie najdôležitejších parametrov kompostovania (O2, CO2, CH4).

Technické údaje:

Štandardné senzory:

  • kyslík (O2)
  • oxid uhličitý (CO2)
  • metán (CH4)

Ďalších päť pozícií senzorov sa môže napr. vybaviť nasledujúcimi senzormi.

  • amoniak (NH3)
  • sírovodík (H2S)
  • ďalšie senzory na požiadanie

Digitálne zariadenie na meranie oxidu uhličitého vrátane merania teploty

V dôsledku činnosti v procese kompostovania spotrebúvajú mikroorganizmy kyslík a vzniká oxid uhličitý (CO2). Ak obsah CO2 stúpne príliš vysoko, proces sa môže preklopiť do hnitia, proces sa stáva anaeróbnym. Aby sa tomu predišlo, treba hromadu včas vetrať alebo otáčať. S naším meracím zariadením oxidu uhličitého rýchlo získate prehľad o procese kompostovania, aby ste mohli účinne a včas reagovať. Meraný plyn sa nasáva do meracieho zariadenia pomocou zabudovaného čerpadla a nasávacej sondy, ktorá je súčasťou balenia. Namerané hodnoty sa zobrazujú na displeji, kde sa dajú okamžite odčítať. Zároveň môžete pomocou priloženej teplotnej sondy zaznamenávať teplotu prekopávok a zabezpečiť tak ideálny proces kompostovania.

Prístroj sa mimoriadne ľahko používa a udržiava a jeho rýchla odozva, vysoká presnosť a dlhá životnosť snímača z neho robia ideálneho partnera na každodenné monitorovanie procesov.

Snímače:

  • Oxid uhličitý (CO2; 0 – 20 % obj.)
  • Teplota (0 – 600 °C)
  • Elektrochemický senzor