VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1) Rozsah pôsobnosti

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky transakcie, ktoré zákazník uzavrie so spoločnosťou Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels (ďalej len „Compost Systems“). Uplatňujú sa aj ako rámec pre všetky ďalšie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Compost Systems. V každom prípade sa použije verzia týchto VOP platná v čase uzavretia zmluvy. Zmeny a doplnenia VOP môžu byť výslovne vykonané len písomne a vyžadujú podpis osoby oprávnenej zastupovať spoločnosť Compost Systems. Túto formálnu dohodu nemožno zrušiť ani ústne, ani mlčky. Klient výslovne nesmie prijať žiadne iné VOP ako tie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak sa odkazuje na iné VOP, ako sú uvedené v tomto dokumente, príslušné ustanovenie je neplatné.

2) Miesto plnenia, miesto platby, súdna príslušnosť, rozhodné právo

Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sídlo spoločnosti Compost System pre prenos rizík a nákladov sa bez osobitnej dohody uplatňuje Incoterm „Ex work“ EXW v znení platnom v roku 2020.

Miestom platby je sídlo spoločnosti Compost Systems. Miestne a vecne príslušným súdom je súd vo meste Wels/v Rakúsku. Platí rakúske právo s výnimkami z obchodného práva OSN a ustanovení o medzinárodnom súkromnom práve a kolíznych a referenčných normách.

3) Platba

Platobné podmienky sú uvedené samostatne, ak nie je dohodnuté inak, platí 6 pracovných dní netto. Zákazník nie je oprávnený zadržať platby z dôvodu záručných nárokov alebo kompenzovať protipohľadávky, ktoré spoločnosť Compost Systems výslovne neuznala. Oneskorenie platby zo strany zákazníka primerane predĺži dohodnutú dodaciu lehotu. V prípade omeškania s platbou sa dohodne úrok z omeškania vo výške jedného percenta p.m. plus manipulačný poplatok. Dohodnuté zľavy, rabaty alebo zľavy v hotovosti strácajú platnosť, ak zákazník prekročí lehotu splatnosti; v takom prípade sa uplatňujú bežné cenníkové ceny spoločnosti Compost Systems v čase objednávky.

4) Oneskorenie

V prípade oneskorenia dodávky, za ktoré zodpovedá spoločnosť Compost Systems, sa za poskytnutie primeranej lehoty odkladu považuje obdobie najmenej štyroch týždňov. Upozornenie na neplnenie záväzkov a lehotu na odklad zo strany zákazníka musí byť spoločnosti Compost Systems výslovne doručené doporučeným listom. Za začiatok lehoty sa považuje deň nasledujúci po skutočnom prijatí oznámenia spoločnosťou Compost Systems o nesplnení záväzku a o lehote odkladu. Dohoda o zmluvnej pokute za omeškanie je vylúčená, v opačnom prípade sa vždy považuje za paušálnu náhradu. Nároky voči spoločnosti Compost Systems z dôvodu omeškania, za ktoré spoločnosť Compost Systems nie je zodpovedná, sú v každom prípade vylúčené. V prípade, že zákazník neprevezme tovar kvôli omeškaniu, Compost Systems si môže účtovať všetky náklady na doručenie vrátane prepravy neprevzatého tovaru do verejného skladu. Spoločnosť Compost Systems si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody presahujúcu túto sumu.

5) Ceny

Ceny vychádzajú z cien dodávateľov spoločnosti Compost Systems v čase predloženia ponuky. Ak nie je dohodnuté inak, ceny platia zo závodu od spoločnosti Compost Systems bez balenia a bez nakládky. Ak bola dohodnutá dodávka s rozvozom, ceny nezahŕňajú vykládku. Zákazník bude informovaný o všetkých zmenách cien práce a materiálov do 12 pracovných dní odo dňa, keď sa o nich dozvedel. V prípade neschválenia prekročenia nákladov zo strany zákazníka môžu obe strany odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek nevýhod.

6) Záruka

Záručná doba je 12 mesiacov od dodania. Zákazník musí preukázať, že vada bola prítomná už v čase dodania. Na opotrebiteľné diely sa nevzťahuje žiadna záruka. Zákazník je povinný skontrolovať výrobky ihneď po ich prevzatí a bezodkladne písomne informovať spoločnosť Compost Systems o akýchkoľvek závadách. Závady sa odstraňujú podľa uváženia spoločnosti Compost Systems a) opravou chybných výrobkov na mieste, alebo b) ich vrátením spoločnosti Compost Systems na opravu, pričom náklady na dopravu v takom prípade znáša zákazník, alebo c) ich výmenou. Odstránenie nahlásenej chyby sa uskutoční v sídle spoločnosti Compost Systems. Výrobky, ktoré sú predmetom reklamácie, sa zatiaľ spoplatňujú; až po uznaní závady spoločnosťou Compost Systems dostane zákazník príslušný dobropis. Spoločnosť Compost Systems má nárok na vymenené alebo chybné produkty. Odstránenie závad samotným zákazníkom musí byť vopred písomne schválené spoločnosťou Compost Systems. Záručný záväzok spoločnosti Compost Systems predpokladá dodržiavanie prevádzkových podmienok, najmä používanie správneho prevádzkového zariadenia, dodržiavanie pokynov na údržbu a normálne používanie zo strany zákazníka.

7) Zodpovednosť

Compost Systems je bez obmedzenia zodpovedná za úmysel a hrubú nedbanlivosť. V prípade ľahkej nedbanlivosti je spoločnosť Compost Systems zodpovedná – s výnimkou prípadov ublíženia života, poškodenia zdravia alebo fyzického ublíženia – len v prípade porušenia základných zmluvných povinností. Zodpovednosť je obmedzená na zmluvne typické a predvídateľné škody, maximálne však do výšky 50 % sumy objednávky. Zodpovednosť spoločnosti Compost Systems za nepriame a nepredvídateľné škody, ako aj za stratu výroby a použitia, ušlý zisk, stratu úspor a finančné straty je vylúčená v prípade ľahkej nedbanlivosti, s výnimkou prípadov ublíženia života, fyzického ublíženia alebo poškodenia zdravia.

8) Dôvernosť

Zákazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o technických a obchodných poznatkoch spoločnosti Compost Systems, ktoré sa dozvie v priebehu obchodného vzťahu, a zaväzuje sa používať ich len na zmluvne stanovené účely. Táto povinnosť platí počas trvania obchodného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Netýka sa verejne známych poznatkov, ktoré sa zákazník dozvedel bez porušenia tejto povinnosti mlčanlivosti.

9) Vyššia moc

Spoločnosť Compost Systems v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za nasledujúce okolnosti: Pracovné spory a všetky okolnosti nezávislé od vôle strany, ako sú požiar, mobilizácia, rekvirácia, embargo, povstanie, nedostatok dopravy, všeobecný nedostatok zásob, obmedzenie spotreby energie.

10) Výhrada vlastníctva

Dodané výrobky zostávajú majetkom spoločnosti Compost Systems až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok vyplývajúcich z príslušnej objednávky. Zákazník je povinný na žiadosť spoločnosti Compost Systems vykonať všetky úkony a vyhlásenia a prijať všetky preventívne opatrenia na zabezpečenie vlastníckeho práva spoločnosti Compost Systems.

Wels, 1.1.2020