ΓΟΠ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1) Πεδίο εφαρμογής 

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις («ΓΟΠ») ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που συνάπτει ο πελάτης με την εταιρεία Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels («Compost Systems»). Ισχύουν επίσης ως πλαίσιο συνθηκών για όλες τις περαιτέρω συμβάσεις μεταξύ του πελάτη και της Compost Systems. Σε κάθε περίπτωση κατά τη σύναψη σύμβασης, ισχύει η τρέχουσα έκδοση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (ΓΟΠ). Αλλαγές των ΓΟΠ μπορούν να υποβληθούν ρητά μόνο εγγράφως και απαιτείται η υπογραφή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου να εκπροσωπεί την Compost Systems. Αυτή η επίσημη συμφωνία δεν μπορεί να ανακληθεί ούτε προφορικά ούτε σιωπηρά. Ο πελάτης δεν μπορεί ρητά να επιβάλει άλλους ΓΟΠ εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα. Εάν γίνεται αναφορά σε ΓΟΠ διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται εδώ, η αντίστοιχη ρήτρα είναι άκυρη.

2) Τόπος παροχής, τόπος πληρωμής, τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο 

Σε περίπτωση απουσίας άλλης συμφωνίας, τόπος εκτέλεσης θα είναι η εταιρική έδρα της Compost System για κίνδυνο και μεταβίβαση κόστους χωρίς ειδική συμφωνία, της Incoterm «Ex works» EXW, όπως ορίζεται στη μορφή του 2020.

Τόπος πληρωμής είναι η έδρα της Compost Systems. Τόπος δικαιοδοσίας είναι το τοπικά και ουσιαστικά αρμόδιο δικαστήριο στο Wels / Αυστρία. Εφαρμόζεται το αυστριακό δίκαιο, εξαιρουμένων του δικαίου των πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των διατάξεων στο Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο και των νόμων σύγκρουσης και των παραπεμπτικών κανόνων. 

3) Πληρωμή

Οι όροι πληρωμής καθορίζονται χωριστά, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, ισχύει καθαρός χρόνος 6 εργάσιμων ημερών. Ο πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατήσει πληρωμές λόγω αξιώσεων εγγύησης ή να συμψηφίσει ανταπαιτήσεις που δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά από την Compost Systems. Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η συμφωνημένη περίοδος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, συμφωνείται τόκος υπερημερίας 1 τοις εκατό μηνιαίως συν ένα τέλος διαχείρισης. Οι συμφωνημένες εκπτώσεις, μειώσεις τιμών ή εκπτώσεις σε μετρητά καθίστανται άκυρες εάν ο πελάτης υπερβεί την προθεσμία πληρωμής· σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συνήθεις τιμές καταλόγου της Compost Systems τη στιγμή της παραγγελίας.. 

4) Υπερημερία 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, για την οποία είναι υπεύθυνη η Compost Systems, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μια εύλογη συμπληρωματική προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Η υπερημερία και η θέση συμπληρωματικής προθεσμίας εκ μέρους του πελάτη πρέπει να πραγματοποιηθεί ρητά με συστημένη επιστολή προς την Compost Systems. Η έναρξη της περιόδου είναι η ημέρα μετά την πραγματική παραλαβή από την Compost Systems της ειδοποίησης υπερημερίας και θέσης συμπληρωματικής προθεσμίας. Η συμφωνία χρηματικών ποινών για υπερημερία αποκλείεται, σε εξαιρετική περίπτωση ισχύουν πάντα ως εφάπαξ αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται αξιώσεις κατά της Compost Systems λόγω μη υπαίτιας υπερημερίας. Σε περίπτωση υπερημερίας του πελάτη, η Compost Systems μπορεί να χρεώσει για όλα τα έξοδα της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μη αποδεκτών αγαθών, σε μια δημόσια αποθήκη. Η Compost Systems διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία. 

5) Τιμές 

Οι τιμές βασίζονται στις τιμές των προμηθευτών της εταιρείας Compost Systems τη στιγμή που γίνεται η προσφορά. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ισχύουν οι τιμές ex works από την Compost Systems χωρίς συσκευασία και χωρίς φόρτωση. Εάν έχει συμφωνηθεί παράδοση με επίδοση, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την εκφόρτωση. Τυχόν αλλαγές στις τιμές εργασίας και υλικών θα κοινοποιούνται στον πελάτη εντός 12 εργάσιμων ημερώναφού έλαβε γνώση. Εάν ο πελάτης δεν εγκρίνει την υπέρβαση κόστους, και τα δύο μέρη μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση χωρίς συνέπειες. 

6) Εγγύηση 

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες μετά την παράδοση. Ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης. Δεν υπάρχει εγγύηση για αναλώσιμα υλικά. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τα προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή και να αναφέρει αμέσως εγγράφως στην Compost Systems τυχόν ελαττώματα. Τα ελαττώματα, κατά την κρίση της Compost Systems, θα διορθώνονται α) με επισκευή των ελαττωματικών προϊόντων επί τόπου ή β) με επιστροφή στην Compost Systems για επισκευή, όπου τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Πελάτη, ή γ) με την αντικατάστασή τους. Η αποκατάσταση ενός αναφερθέντος ελαττώματος πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία της Compost Systems. Τα επίμαχα προϊόντα αρχικά θα χρεώνονται. Ο πελάτης θα λάβει ένα αντίστοιχο πιστωτικό σημείωμα μόνο αφού η Compost Systems αναγνωρίσει ένα ελάττωμα. H Compost Systems έχει δικαίωμα στα αντικατασταθέντα ή ελαττωματικά προϊόντα. Οι διορθώσεις ελαττωμάτων από τον ίδιο τον πελάτη, πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων γραπτώς από την Compost Systems. Η υποχρέωση εγγύησης της Compost Systems προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις συνθήκες λειτουργίας, ιδίως τη χρήση του ορθού τρόπου λειτουργίας, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς συντήρησης και την κανονική χρήση από τον πελάτη.

7) Ευθύνη 

Η Compost Systems ευθύνεται χωρίς περιορισμούς για δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η Compost Systems ευθύνεται – εκτός από περιπτώσεις θανάτου, σωματικού τραυματισμού ή βλάβη της υγείας, μόνο εάν παραβιάζονται βασικές συμβατικές υποχρεώσεις. Η ευθύνη περιορίζεται σε συμβατικές και προβλέψιμες ζημιές, ωστόσο, έως το 50% κατ' ανώτατο όριο του ποσού της παραγγελίας. Η ευθύνη της Compost Systems για άμεσες / έμμεσες και απρόβλεπτες βλάβες καθώς και απώλεια παραγωγής και χρήσης, διαφυγόντα κέρδη, χαμένες αποταμιεύσεις και οικονομικές ζημίες αποκλείεται σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας - εκτός από την περίπτωση θανάτου, σωματικού τραυματισμού ή βλάβη της υγείας.

8) Εμπιστευτικότητα

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το απόρρητο σχετικά με τις τεχνικές και εμπορικές γνώσεις της Compost Systems, οι οποίες του γίνονται γνωστές στα πλαίσια της επιχειρηματικής σχέσης, και να τις χρησιμοποιεί μόνο για τους προοριζόμενους συμβατικούς σκοπούς. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης καθώς και μετά τη λήξη της. Δεν αναφέρεται σε δημόσια γνωστή γνώση, η οποία έγινε γνωστή στον πελάτη χωρίς να παραβιαστεί αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

9) Ανωτέρα βία

Η Compost Systems δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Εργατικές διαφορές και οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανεξάρτητες από κομματική βούληση, όπως για παράδειγμα πυρκαγιά, κινητοποίηση, κατάσχεση, εμπάργκο, ταραχή, έλλειψη μεταφορικών μέσων, γενική έλλειψη προμηθειών, περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας.

10) Επιφύλαξη κυριότητας

Τα παραδοτέα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Compost Systems έως ότου εξοφληθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις από την αντίστοιχη παραγγελία. Κατόπιν αιτήματος της Compost Systems, ο πελάτης θα πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες και δηλώσεις και θα λάβει όλα τα πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει το δικαίωμα κυριότητας της Compost Systems.

 

Wels, 1/1/2020