OWH

Ogólne warunki handlowe

1) Zakres obowiązywania 

Ogólne warunki handlowe („OWH”) obowiązują dla wszystkich transakcji zawieranych przez klienta z firmą Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels („Compost Systems”). Są one traktowane również jako warunki ramowe dla wszystkich kolejnych umów między klientem a Compost Systems. Obowiązuje zawsze wersja OWH aktualna w momencie zawarcia umowy. Zmiany OWH mogą być wprowadzane jednoznacznie tylko w formie pisemnej i wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Compost Systems. Tego porozumienia formalnego nie można anulować ustnie ani w sposób dorozumiany. Klient jednoznacznie nie może stosować innych OWH niż wymienione tutaj. W przypadku odniesień do przedstawionych tutaj OWH odpowiednia klauzula nie ma ważności.

2) Miejsce wykonania, miejsce płatności, sąd właściwy, stosowane prawo 

Przy braku innych uzgodnień jako miejsce wykonania uznaje się siedzibę firmy Compost System, a w kontekście zagrożeń i przeniesienia kosztów bez specjalnego uzgodnienia obowiązują warunki Incoterm „Ex work” EXW, w wersji z roku 2020.

Miejscem płatności jest siedziba firmy Compost Systems. Sądem właściwym pod względem lokalnym i merytorycznym jest Wels/Austria. Obowiązuje prawo austriackie z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów o międzynarodowym prawie prywatnym, przepisów kolizyjnych oraz norm odniesienia. 

3) Płatność

Warunki płatności są wymienione oddzielnie. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązuje 6 dni roboczych netto. Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub naliczania należności wzajemnych, które nie zostały jednoznacznie zaakceptowane przez Compost Systems. Opóźnienie płatności przez klienta odpowiednio wydłuża uzgodniony termin dostawy. W przypadku zwłoki w płatności uzgodnione zostają odsetki za zwłokę w wysokości jednego procenta miesięcznie plus opłata administracyjna. Uzgodnione rabaty, zniżki i skonta przepadają po przekroczeniu terminu płatności przez klienta. Obowiązują wówczas zwykłe cenniki Compost Systems z dnia zamówienia. 

4) Opóźnienie 

W przypadku opóźnienia w dostawie z winy firmy Compost Systems obowiązuje odpowiedni termin dodatkowy, wynoszący co najmniej cztery tygodnie. Ustalenie opóźnienia i dodatkowego terminu ze strony klienta wobec Compost Systems musi nastąpić jednoznacznie listem poleconym. Jako początek biegu terminu obowiązuje dzień po faktycznym wpłynięciu ustalenia opóźnienia i dodatkowego terminu do Compost Systems. Uzgodnienie płatności z tytułu kar za opóźnienie jest wykluczone, w przeciwnym razie obowiązują one zawsze jako zryczałtowane odszkodowanie. Roszczenia z powodu niezawinionego opóźnienia wobec Compost Systems są jednak wykluczone. W przypadku opóźnienia odbioru przez klienta firma Compost Systems może naliczyć wszystkie koszty dostawy, w tym przewóz nieodebranego towaru do publicznego magazynu. Compost Systems zastrzega sobie ponadto prawo do roszczeń z tytułu wszelkich wykraczających poza to szkód. 

5) Ceny 

Ceny są ustalane na podstawie cen dostawców firmy Compost Systems w momencie przedstawienia oferty. W przypadku braku innych uzgodnień obowiązują ceny fabryczne firmy Compost Systems bez opakowania i bez załadunku. Jeśli uzgodniono dostawę z przywozem, obowiązują ceny nieuwzględniające rozładunku. Informacje o ewentualnych zmianach cen robocizny i materiałów są przekazywane klientowi w ciągu 12 dni roboczych od uzyskania wiedzy na ten temat. W przypadku braku akceptacji przekroczenia kosztów przez klienta obie strony mogą odstąpić od umowy bez konsekwencji. 

6) Gwarancja 

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dostawy. Klient musi udokumentować, że wada występowała już w momencie dostawy. Nie udziela się gwarancji na części zużywające się. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia produktów po ich otrzymaniu oraz natychmiastowego zgłoszenia na piśmie wszelkich wad firmie Compost Systems. Wady będą usuwane według uznania Compost Systems poprzez naprawę niesprawnych produktów a) na miejscu lub b) przesłanie do Compost Systems do naprawy, przy czym koszty transportu ponosi klient, bądź c) wymianę produktów. Usunięcie wskazanej wady następuje w siedzibie firmy Compost Systems. Reklamowane produkty są najpierw rozliczane. Dopiero po zatwierdzeniu wady przez Compost Systems klient otrzymuje odpowiednie uznanie. Produkty wymienione lub wadliwe należą do Compost Systems. W przypadku usuwania wad przez klienta należy najpierw powiadomić pisemnie firmę Compost Systems. Obowiązek gwarancji ze strony Compost Systems wymaga zachowania warunków eksploatacji, w szczególności stosowania prawidłowych środków eksploatacyjnych, przestrzegania przepisów konserwacji oraz normalnego użytkowania przez klienta.

7) Odpowiedzialność 

Compost Systems ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku zamierzonego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku niewielkiej niedbałości Compost Systems ponosi odpowiedzialność – oprócz przypadków śmierci, obrażeń ciała lub utraty zdrowia – tylko w zakresie naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odpowiedzialność jest ograniczona do typowych szkód określonych umową i przewidywalnych, jednak maksymalnie do 50% wartości zlecenia. Odpowiedzialność Compost Systems za szkody bezpośrednie/pośrednie oraz nieprzewidywalne, a także przestoje w produkcji i użytkowaniu, utracone przychody, brak oszczędności i szkody majątkowe, jest w przypadku niewielkiej niedbałości wykluczona, oprócz przypadków śmierci, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.

8) Obowiązek poufności

Klient zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wiedzy technicznej i komercyjnej, jaką uzyskał w ramach relacji handlowej, oraz wykorzystywania jej tylko do celów przewidzianych umową. To zobowiązanie jest ważne przez okres trwania relacji handlowej oraz po jej zakończeniu. Nie odnosi się ono do publiczne znanej wiedzy, którą klient uzyskał bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności.

9) Siła wyższa

Compost Systems nigdy nie odpowiada za poniższe sytuacje: konflikty w pracy oraz wszystkie przypadki niezależne od woli stron, na przykład pożar, mobilizacja, konfiskata, embargo, rewolucja, brak środków transportowych, ogólny brak dostarczanych towarów, ograniczenie zużycia energii.

10) Zastrzeżenie płatności

Dostarczone produkty pozostają własnością firmy Compost Systems do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności w ramach danego zamówienia. Klient na życzenie Compost Systems wykona wszelkie działania i wyjaśnienia oraz podejmie środki zabezpieczające prawo własności Compost Systems.

 

Wels, dnia 1.01.2020