Earth-Flow

Automatyczny system kompostowania

W systemie Earth-Flow jednostka przekładania jest zintegrowana na stałe. Jest ona wykonana jako system zamknięty lub częściowo zamknięty. Bioodpady ulegają wstępnej dekompozycji w kontenerze Earth Flow w okresie mniej więcej od 10 do 20 dni. Następnie kompost ulega dekompozycji końcowej na pryzmach i może tam dojrzewać. System Earth Flow jest więc idealną podstawą instalacji o małej do średniej wydajności. Nie jest przy tym potrzebna dodatkowa przekładarka. Jest to idealne rozwiązanie przy wydajności od 100 do 1000 ton rocznie.

Opcjonalnie system Earth-Flow może być wyposażony w biofiltr całkowicie eliminujący emisje zapachów. W kontenerze realizowana jest w sposób kompaktowy i elastyczna krytyczna faza kompostowania, która zapewnia tlenowy przebieg dekompozycji od początku. W związku z tym system Earth Flow optymalnie nadaje się do kompostowania upraw warzywnych, do zastosowań w rolnictwie i stadninach koni oraz do mniejszych instalacji kompostujących w gminach. Ponadto dzięki zintegrowanej jednostce przekładania system jest doskonale przystosowany do aerobizacji pozostałości z fermentacji z instalacji biogazu.