Lexikón

Čo by ste mali vedieť o komposte a odpadovom hospodárstve.

Priedušnosť po 4 dňoch (AT4)

Definition:

Priedušnosť je parameter pre MBÚ, ktorý sa používa na určenie biologickej stability/aktivity odpadu. Limitné hodnoty musia byť splnené, aby sa odpad mohol po procese stabilizácie uložiť na skládku. Meria sa počas 4 alebo 28 dní.

Spracovanie

Definition:

Spracovanie je predúprava materiálov pred samotným procesom kompostovania s cieľom dosiahnuť optimálne správanie pri rozklade. Patrí sem napríklad oddeľovanie nečistôt, homogenizácia s/bez drvenia materiálov alebo pridávanie živín alebo prísad.

Bioaerosól

Definition:

Bioaerosól je zmes pevných a kvapalných častíc vzduchu, ktoré obsahujú živé organizmy. Ide o drobné mikroorganizmy, ako sú spóry húb, baktérie a vírusy, ktoré žijú napríklad na prachu alebo vo vodných parách. V prostredí sa šíria cez dýchacie cesty.

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5)

Definition:

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5, tiež biologická spotreba kyslíka) je sumárny parameter zaťaženia odpadovej vody organickými látkami, ktoré sa dajú biologicky rozložiť do 5 dní. BSK udáva množstvo kyslíka [mg/l] potrebné na biologický rozklad zlúčenín uhlíka a dusíka za určitých podmienok a v priebehu 5 dní.

Biofilter

Definition:

Biofilter je relatívne jednoduchá a lacná technológia na čistenie odpadového vzduchu obsahujúceho pachy. Mikroorganizmy pritom rozkladajú znečisťujúce látky a pachy obsiahnuté v odsávanom vzduchu na neškodné produkty, ako je CO2 a voda. Predpokladom dobrého čistiaceho výkonu je zachovanie optimálnych životných podmienok pre mikroorganizmy.

Pomer C/N

Definition:

Pomer C/N je definovaný ako pomer uhlíka a dusíka. Substráty sa miešajú, kým sa nedosiahne optimálny pomer 25:1 a 35:1. Ak je mimo optimálnych podmienok, dochádza k zvýšeniu emisií, spomaleniu štartu procesu, strate živín atď.

Chemická spotreba kyslíka (CHSK)

Definition:

Chemická spotreba kyslíka (CHSK) je definovaná ako sumárny parameter znečistenia odpadových vôd organickými látkami. CHSK meria množstvo kyslíka [mg/l] potrebné na chemickú oxidáciu organických látok v odpadovej vode.

Kompost ako produkt

Definition:

V niektorých krajinách je povolené používať jemnú frakciu (< 15 mm) stabilizovaného odpadu ako vegetáciu skládky za predpokladu, že sú splnené určité kritériá, pokiaľ obsah cudzorodých látok nepresahuje maximálny limit. Táto frakcia sa nazýva CLO (“Compost Like Output“ – kompost ako prdukt).

Kritériá pre skládky

Definition:

Výstupný materiál z MBÚ musí spĺňať kritériá pre skládkovanie podľa európskej smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov, aby bolo možné upravený odpad uložiť na skládku. Tieto parametre sú špecifické pre jednotlivé krajiny a môžu zahŕňať:

 • priedušnosť materiálu (AT4 a/alebo GB21)
 • maximálna výhrevnosť
 • TOC (celkový organický uhlík)
 • DOC (zriedený organický uhlík)

Eluát

Definition:

Pri nakladaní s odpadom sa znečisťujúce látky môžu z odpadu rozpúšťať pomocou vody. Môže ísť o kvapalinu, pastu alebo kal a nazýva sa eluát.

Emisie

Definition:

Emisia je uvoľňovanie rušivých faktorov do životného prostredia. Môžu byť prírodného alebo antropologického pôvodu (spôsobené človekom). Existujú rôzne typy emisií:

 • plynné emisie (látky znečisťujúce ovzdušie, bioaerosóly)
 • kvapalné emisie (odpadová voda, priesaková voda)
 • prašné emisie
 • hlukové emisie

Čerstvá hmota (FM)

Definition:

Čerstvá hmotnosť je odvážená hmotnosť materiálu. Skladá sa z vody a sušiny (TS).

FM = TS + hmotnosť vody

Rýchlosť tvorby plynu za 21 dní (GB21)

Definition:

Rýchlosť tvorby plynu (GB21) určuje tvorbu bioplynu v anaeróbnych podmienkach za minimálne 21 dní. Spolu so stanovením priedušnosti (AT4) je to parameter stability odpadu, ale meranie trvá dlhšie.

Strata žiarením

Definition:

Strata žiarením (nazývaná aj organická sušina) udáva úbytok hmotnosti v dôsledku procesu spopolňovania pri teplote 550 °C. Obsahuje organické zlúčeniny, ktoré sa dajú biologicky rozložiť.

Hygienizácia

Definition:

Termín „hygienizácia“ sa používa na opis ničenia patogénnych baktérií a inaktivácie semien rastlín. V procese kompostovania sa uvoľňuje dostatočné množstvo tepla, aby hygienizácia prebiehala v dostatočnom časovo-teplotnom režime.

Kompostovanie

Definition:

Kompostovanie je biologický proces kolobehu živín, pri ktorom sa organický odpad rozkladá pomocou baktérií a húb (mikroorganizmov) za prístupu vzduchu (aeróbne). Okrem oxidu uhličitého sa uvoľňujú vo vode rozpustné minerálne látky, ako sú dusičnany, amónne soli, fosforečnany, zlúčeniny draslíka a horčíka, ktoré pôsobia ako hnojivo. Niektoré medziprodukty vznikajúce pri tomto rozklade sa premieňajú na humus.

Pre proces kompostovania sú dôležité tieto podmienky:

 • obsah vody 40 – 60 %
 • hustota materiálu max. 650 kg/m³
 • pomer C/N 30:1

Kompostovisko

Definition:

Kompostovisko (skrátene nazývané základka/základka) je podlhovastá základka kompostu, v ktorej sú biologicky rozložiteľné (organické) materiály v správnom zložení podrobené aeróbnemu rozkladu. Existujú rôzne typy kompostovísk:

 • trojuholníkové kompostoviská (najčastejšie)
 • trapézové kompostoviská
 • tabuľkové kompostoviská

Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu (MBÚ)

Definition:

Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu (MBÚ) je zariadenie, ktoré pozostáva z mechanického a biologického stupňa úpravy.

Mechanická úprava prebieha pred alebo po biologickej fáze úpravy a môže mať tieto kroky:

 • príprava odpadu na biologické spracovanie
 • triedenie/preosievanie odpadu na rôzne frakcie
 • separácia recyklovateľných materiálov z odpadu (recyklácia)

Účelom MBÚ je

 • stabilizácia odpadu s cieľom získať materiál vhodný na skládkovanie v súlade s európskou smernicou o skládkach
 • zníženie emisií súvisiacich s klímou (skleníkové plyny, priesaková voda, ...)
 • lepšie využitie objemu skládky

Organická sušina (oTS)

Definition:

Organická sušina je podiel sušiny, ktorý obsahuje organické zlúčeniny, a teda môže byť biologicky rozložený mikroorganizmami. Stanovuje sa spopolnením vzorky pri 550 °C (úbytok hmotnosti (strata žiarením) zodpovedá hmotnosti oTS).

oTS = úbytok hmotnosti pri žíhaní/hmota sušiny TS

Objem prázdneho priestoru

Definition:

Objem prázdneho priestoru je pomer dostupného prázdneho priestoru k celkovému objemu voľne loženej/kompostovanej hmoty. Môže byť naplnený vzduchom alebo vodou, ale voda má VŽDY prednosť. Z tohto dôvodu je potrebné dbať na primeraný obsah vody.

Objem prázdneho priestoru = pomer prázdna/celkový objem

Zabezpečenie kvality

Definition:

Zabezpečenie kvality je súhrn všetkých opatrení na zabezpečenie stálej kvality výrobkov. V tomto procese sa kontrolujú vlastnosti výrobku/procesu. V prípade odchýlok sa môžu zaviesť nápravné opatrenia. Zabezpečenie kvality môže vykonávať buď samotná inštitúcia, alebo externý orgán.

Rekultivácia

Definition:

Rekultivácia je vytvorenie vrstvy pôdy, na ktorej môžu rásť rastliny. Do podložia sa pridáva vrstva pôdy vhodná na zakorenenie, ktorá je prospešná pre rast rastlín. Oblasti použitia rekultivácie zahŕňajú revitalizáciu skládok v prípade úplne zaplnených skládok alebo trávnikov pozdĺž ciest.

Zvyškový odpad

Definition:

Odpad z domácností a komerčný odpad podobný odpadu z domácností, ktorý sa zbiera likvidáciou odpadu.

Priesaková voda

Definition:

Priesaková voda je prebytočná voda z kompostovacej základky a buď presakuje, alebo steká po svahu materiálu. V závislosti od typu zariadenia môže mať priesaková voda rôzny pôvod:

 • zrážky (v otvorených systémoch)
 • zavlažovacia voda
 • kondenzát v kompostoviskách s odsávaním

Priesakovú vodu možno výrazne znížiť jej recykláciou späť do procesu kompostovania.

Sušina

Definition:

Sušina je podiel čerstvej hmoty, ktorý zostane po procese sušenia. Meranie sa vykonáva pri teplote 105 °C, až kým sa hmotnosť nemení (konštantná hmotnosť).

Sušina = vlhká hmotnosť – hmotnosť vody [m]

Sušina = suchá hmotnosť/vlhká hmotnosť [%]

Prekopávanie

Definition:

Prekopávanie je intenzívne miešanie kompostového materiálu pomocou prekopávača (zariadenia na prekopávanie). Cieľom prekopávania kompostu je umožniť, aby sa

 • materiál z okrajových zón dostal do horúceho jadra kompostoviska
 • dochádza k uvoľňovaniu materiálu
 • do materiálu sa dostáva vzduch
 • plyny uložené v kompostovisku môžu uniknúť

Pracie systémy

Definition:

Pracie systémy sa používajú na odlučovanie pevných a/alebo plynných látok z odpadového vzduchu. Umývacia voda sa v umývacej veži rozvádza pomocou trysiek, pričom sa odstraňovaná látka prenáša z odpadového vzduchu do kvapalného média.

Existujú rôzne typy pracích systémov:

 • kyslé pracie systémy: hodnota pH pracej vody < 7
 • neutrálne pracie systémy: hodnota pH pracej vody je 7
 • bázické pracie systémy: hodnota pH pracej vody > 7

Obsah vody (WG)

Definition:

Obsah vody je množstvo vody obsiahnuté v hmote. Pri kompostovaní by sa mal obsah vody pohybovať medzi 40 % a 60 % [m/m].

TS + WG = 100 %

WG = hmotnosť vody/hmotnosť čerstvej vody * 100 [%]