Otvorené spevnené kompostovisko

Kompostovanie na spevnenej ploche

Najbežnejším variantom otvoreného kompostovania je kompostovanie v kompostovisku na spevnenom povrchu. V závislosti od materiálu, miesta a zariadenia môžu byť potrebné ďalšie špecifické opatrenia na ochranu pred emisiami:

  • zakrytie kompostoviska geotextíliou alebo polopriepustnou membránou
  • tlakové alebo odsávacie vetranie
  • obmedzenie veľkosti kompostoviska
  • zachytávanie priesakovej vody
  • statické alebo dynamické kompostovisko
  • technika a interval premiestňovania
Technical details
Positive aeration
Negative aeration
Kapacita
od 20 t/a
Emission
Komentár
V závislosti od zrážok
Downloads