Parametre kompostu

Vaše základné vybavenie na zabezpečenie kvality

Aby sa dosiahla primeraná kvalita výrobku, musí sa proces optimálne monitorovať a kontrolovať. Na to potrebuje prevádzkovateľ kompostárne zmysluplné parametre kompostu, ktoré sa dajú ľahko zmerať pomocou nášho laboratória CMC na meranie pôdy a kompostu a presného pH.

Laboratórium CMC na meranie pôdy a kompostu

Jednoducho skontrolujte kompost!

Ak chcete určiť širokú škálu parametrov kompostu na zabezpečenie kvality, je to možné pomocou nášho laboratória CMC na meranie pôdy a kompostu. Kvalitu rozkladu a podmienky rozkladu môžete kedykoľvek skontrolovať a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia. To znamená, že ideálnemu riadeniu procesov nestojí nič v ceste. Laboratórium CMC na meranie pôdy a kompostu je vhodné najmä na rýchle testy v teréne alebo na mieste kompostovania. Jednoduchá príprava vzoriek, jednoduché testovacie metódy, rýchle a zmysluplné výsledky poskytujú okamžité informácie a pomáhajú odborníkovi pri rozhodovaní alebo vyvarovaní sa chýb.

Možnosti testovania:

  • dusík (dusičnany, dusitany, amónium)
  • sulfid

Voliteľne:

  • meranie pH (voliteľne – sonda na meranie redoxných hodnôt)

Presný merací prístroj na pH

Hodnota pH je rozhodujúcim faktorom pri kompostovaní, vápnení, obrábaní pôdy a výbere plodín. Aby sa predišlo nesprávnym hodnotám a aby sa hneď na začiatku vylúčili zdroje chýb, hodnota pH by sa mala merať v teréne alebo, ak je to možné, priamo po odbere vzorky. Okrem toho môže odborník okamžite konať bez toho, aby musel čakať na výsledok laboratórneho testu.

Možnosti testovania:

  • hodnota pH

Voliteľne:

  •  redoxná meracia sonda