AGB

Všeobecné obchodní podmínky

1) Oblast působnosti 

Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") se vztahují na všechny transakce uzavřené zákazníkem se společností Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels ("Compost Systems"). Platí také jako rámcové podmínky pro všechny další smlouvy mezi zákazníkem a společností Compost Systems. V každém případě se použije znění těchto VOP platné v době uzavření smlouvy. Změny VOP mohou být výslovně provedeny pouze písemně a vyžadují podpis osoby oprávněné zastupovat společnost Compost Systems. Tuto formální dohodu nelze odvolat ústně ani konkludentně. Klient nesmí výslovně přijmout žádné jiné VOP než ty, které jsou zde uvedeny. Pokud se odkazuje na jiné VOP, než jsou zde uvedeny, je příslušné ustanovení neplatné.

2) Místo plnění, platební místo, jurisdikce, rozhodné právo 

Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo společnosti Compost System, pro převod rizik a nákladů se bez zvláštní dohody použije Incoterm "Ex work" EXW, ve znění platném v roce 2020.

Místem platby je sídlo společnosti Compost Systems. Místně a věcně příslušným soudem je soud ve Welsu / Rakousku. Použije se rakouské právo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a ustanovení o mezinárodním právu soukromém a kolizních norem. 

3) Platba

Platební podmínky jsou uvedeny samostatně, pokud není dohodnuto jinak, platí 6 pracovních dnů netto. Zákazník není oprávněn zadržovat platby z důvodu záručních nároků nebo je započítávat na protipohledávky, které společnost Compost Systems výslovně neuznala. Opožděná platba ze strany zákazníka odpovídajícím způsobem prodlužuje dohodnutou dodací lhůtu. V případě prodlení s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši jednoho procenta p.m. plus manipulační poplatek. Sjednané rabaty, slevy nebo hotovostní slevy pozbývají platnosti, pokud zákazník překročí lhůtu splatnosti; v takovém případě platí ceníkové ceny společnosti Compost Systems běžné v době objednávky. 

4) Zpoždění 

V případě zpoždění dodávky, za které odpovídá společnost Compost Systems, se má za to, že byla poskytnuta přiměřená lhůta odkladu v délce nejméně čtyř týdnů. Upozornění ze strany zákazníka na neplnění povinností a lhůtu odkladu musí být společnosti Compost Systems výslovně zasláno doporučeným dopisem. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni, kdy společnost Compost Systems skutečně obdržela oznámení o nesplnění povinnosti a lhůtě odkladu. Ujednání o penále za prodlení je vyloučeno, v opačném případě platí vždy jako jednorázová náhrada. Nároky vůči společnosti Compost Systems z důvodu prodlení, za které společnost Compost Systems nenese odpovědnost, jsou v každém případě vyloučeny. V případě nepřevzetí zboží zákazníkem může společnost Compost Systems účtovat veškeré náklady na dodání, včetně přesunu nepřevzatého zboží do veřejného skladu. Společnost Compost Systems si vyhrazuje právo požadovat náhradu za jakékoli další škody. 

5) Ceny 

Ceny vycházejí z cen dodavatelů společnosti Compost Systems v době podání nabídky. Není-li dohodnuto jinak, platí ceny ze závodu společnosti Compost Systems bez obalu a bez nakládky. Pokud byla sjednána dodávka s rozvozem, ceny nezahrnují vykládku. Zákazník bude informován o všech změnách cen práce a materiálu do 12 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví. V případě neschválení překročení nákladů ze strany zákazníka mohou obě strany bez jakékoliv újmy od smlouvy odstoupit.

6) Záruka 

Záruční doba je 12 měsíců od dodání. Zákazník musí prokázat, že vada byla přítomna již v době dodání. Na opotřebitelné díly se nevztahuje žádná záruka. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobky ihned po jejich obdržení a neprodleně písemně informovat společnost Compost Systems o případných závadách. Závady budou odstraněny podle uvážení společnosti Compost Systems a) opravou vadných výrobků na místě; nebo b) jejich vrácením společnosti Compost Systems k opravě, přičemž náklady na dopravu v takovém případě hradí zákazník; nebo c) jejich výměnou. Odstranění nahlášené závady se provádí v sídle společnosti Compost Systems. Výrobky, které jsou předmětem reklamace, jsou nejprve zúčtovány; teprve poté, co společnost Compost Systems uzná závadu, obdrží zákazník odpovídající dobropis. Vyměněné nebo vadné výrobky náleží společnosti Compost Systems. Opravy závad provedené samotným zákazníkem musí být předem písemně schváleny společností Compost Systems. Záruční povinnost společnosti Compost Systems předpokládá dodržování provozních podmínek, zejména používání správného provozního zařízení, dodržování pokynů pro údržbu a běžné používání zákazníkem.

7) Odpovědnost 

Compost Systems odpovídá bez omezení za úmysl a hrubou nedbalost. V případě lehké nedbalosti nese společnost Compost Systems odpovědnost - s výjimkou újmy na životě, tělesné újmě a nebo újmě na zdraví - pouze v případě porušení základních smluvních povinností. Odpovědnost je omezena na škody typické pro smlouvu a předvídatelné, maximálně však do výše 50 % částky objednávky. Odpovědnost společnosti Compost Systems za nepřímé a nepředvídatelné škody, jakož i za ztrátu produktivity a využití, ušlý zisk, ztrátu úspor a finanční ztráty je vyloučena v případě lehké nedbalosti, s výjimkou újmy na životě, tělesné újmě a nebo újmě na zdraví.

8) Zachování důvěrnosti

Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních poznatcích společnosti Compost Systems, které se dozví v průběhu obchodního vztahu, a používat je pouze ke smluvně stanoveným účelům. Tato povinnost platí po dobu trvání obchodního vztahu i po jeho ukončení. Nevztahuje se na veřejně známé poznatky, které se zákazník dozvěděl bez porušení této povinnosti mlčenlivosti.

9) Vyšší moc

Compost Systems v žádném případě neodpovídá za následující okolnosti: Pracovní spory a všechny okolnosti nezávislé na vůli strany, jako je požár, mobilizace, rekvizice, embargo, povstání, nedostatek dopravy, všeobecný nedostatek zásob, omezení spotřeby energie.

10) Výhradní vlastnictví

Dodané produkty zůstávají majetkem společnosti Compost Systems až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících z příslušné objednávky. Zákazník je povinen na žádost společnosti Compost Systems provést veškeré úkony a prohlášení a přijmout veškerá opatření k zajištění vlastnického práva společnosti Compost Systems.

 

Wels, dne 1.1.2020